Projekt JABLONEC

Domov Jablonec

 • Potřeba výstavby DS byla v Jablonci nad Nisou projednávána opakovaně a to v roce 2014, kdy ze strany města Jablonce nad Nisou byla snaha tento objekt pro uvedenou službu poskytnout. Záměr byl realizován tím, že objekt byl nabídnut k odprodeji.
 • Záměr výstavby Domova seniorů v Jablonci nad Nisou (dále jen DS) představujeme jako přestavbu Dětské nemocnice v Jablonci nad Nisou. Potřebnost dalších lůžek vychází z analýzy stavu potřebnosti míst pro seniory a seniory s ALCH. Tato potřebnost je patrná v Komunitním plánu Jablonce nad Nisou a ze Střednědobého plánu sociálních služeb Libereckého kraje. Z těchto dokumentů a z informací z praxe můžeme dovodit, že stávající počet míst v domovech seniorů v daném místě neodpovídá potřebám ve střednědobém výhledu.
 • Pro vytvoření Domova seniorů a provozem služby pro seniory s ALCH jsme zaznamenali pozitivní ohlasy.
  Z těchto důvodů jsme přesvědčeni o logičnosti a smysluplnosti našeho návrhu projektu. Jsme přesvědčeni, že výstavba a následný provoz DS bude mít i nadále pozitivní ohlas u veřejnosti. Výstavbu a rekonstrukci DS vnímáme jako jednu z priorit občanů.

Rekapitulace dosud provedených činností

 • V roce 2014 jsme jako společnost PPCG,SE podali žádost o odkoupení objektu resp. jeho pronájem a záměr vybudování DS na město Jablonec nad Nisou.
 • Při ústním projednání, v komisi pro výběr kupujícího, jsme prezentovali náš názor ve vztahu k ceně za objekt. Informovali jsme otevřeně komisi o našem názoru na výši kupní ceny a na její provázanost k budování DS. Vyjádřili jsme se, že bychom považovali za vhodnější objekt pronajmout nebo hledat jiný způsob převodu vlastnictví tak, aby uspořené prostředky z plánovaného prodeje byly vloženy do zhodnocení objektu.
 • Z těchto důvodů jsme navrhli možnost pronájmu objektu.
 • Komise rady města Jablonce nad Nisou rozhodla, že objekt prodá společnosti Senior holding s.r.o., o tomto jsme byli vyrozuměni.
 • V létě roku 2014 jsme zaznamenali změnu podmínek prodeje dětské nemocnice. Na stránkách města jsme zaznamenali možnost pronájmu objektu, a tak jsme se k tomuto záměru opět přihlásili.
 • Na realizaci záměru rekonstrukce, zejména na jeho vizualizaci a zpracování architektonicko urbanistickém návrhu jsme spolupracovali s panem architektem Janem Dudou.

Návrh řešení

 • Z dostupných a provedených analýz potřeb uživatelů sociálních služeb jednoznačně vyplynulo – nedostatečná nebo nevyhovující kapacita lůžek v pobytových sociálních službách Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, zaměřená na péči o seniory ve věku 65+, kteří trpí různými druhy demencí, pro něž není možné zajistit péči v jejich přirozeném domácím prostředí.
 • Ze zdravotnických statistik a zejména pak ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje se ukazuje, že potřeba a zájem o využívání těchto služeb vzrůstá.
 • S ohledem na budoucí demografický vývoj a zvyšování podílu osob starších 65 let ve spádovém území ORP Jablonec nad Nisou se dá předpokládat, že v průběhu příštích deseti let bude potřeba zajištění péče o seniory v pobytových službách vzrůstat v rozmezí 80 až 110 lůžek. Jedná se o prostou úvahu, která vychází z predikce budoucího demografického vývoje v Libereckém kraji.
 • Území ORP Jablonec n/N je poměrně významná, z krajského pohledu celkem atraktivní část. Z hlediska věkové skladby obyvatel jde o území, které se velmi blíží krajskému průměru, podíl seniorů převyšuje krajský průměr (0,3 %). Oproti krajskému průměru vykazuje region vyšší zastoupení osob s přiznaným příspěvkem na péči a to celkově i ve věkové skupině seniorů. Z hlediska využívání sociálních služeb dosahuje region podprůměrných ukazatelů zejména u služeb pobytových a to z důvodů jejich nedostatečné kapacity, zde dokonce výrazně podprůměrných. V celkovém úhrnu by to v absolutních hodnotách činilo asi dalších 170 osob, které by v následujících letech vyžadovali umístění v Domově pro seniory. Nárůst poptávky po využití služeb pro seniory po zohlednění demografických, zdravotních hledisek a stavu sítě sociálních služeb se dá předpokládat.
 • Vzhledem ke skutečnosti, že město Jablonec nad Nisou má zákonnou povinnost vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb svých občanů, je řešení podpory výstavby DS jednoznačně politickým rozhodnutím reprezentace města, zejména pokud se jedná o prodej pozemků využitých do budoucna pro tuto službu.
 • Dovolím si krátce uvést důvody odkoupení předmětné nemovitosti : objektu čp. 3000 na st.p.č. 3050 a st.p.č. 6853 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou a krátce představím naši společnost.
 • Společnost PPCG, SE je holdingová společnost, zabývající se činností sociálně zdravotního charakteru. V současné době usilujeme o rozšíření naší činnosti o „praktickou“ sociální péči, kdy s ohledem na statistický vývoj stávající seniorské populace je zřejmé, že v budoucnu bude nutné vytvářet vhodné podmínky pro zajištění bydlení s potřebnou sociální a zdravotní péčí občanům seniorského věku. Jde zejména o postižené Alzheimerovou chorobou ( ALCH).. Jak dokládají i rozvojové dokumenty Města Jablonce nad Nisou, ve spádovém území obce se nachází pouze jeden domov pro seniory a to je v Jabloneckých Pasekách. Tento domov zřizuje Liberecký kraj, a kapacita nepokrývá oprávněné potřeby z území.
 • Objekt „dětské nemocnice“ svou polohou a velikostí, by po vhodné rekonstrukci umožnil vytvořit důstojné bydlení pro seniory, a to právě pro seniory s postižením ALCH. Jde o spoluobčany, kteří ani za podpory rodiny a služeb sociální péče ambulantních a terénních, nemohou žít ve svých bytech.
 • Současně bychom rádi v těchto prostorách umožnili „odlehčovací službu“ a „denní službu – denního stacionáře“. Jde o poskytnutí služby, které umožní i trvalejší spolupráci „ Domova“ s rodinami seniorů, kteří bydlí dosud v domácím prostředí.
 • Odhadnout přesný počet lůžek určených pro uvedený způsob bydlení, bude možné po zpracování projektu. Naše představa je poskytovat pobyt pro cca 80 klientů. Bydlení by bylo řešeno jako služba pro domov seniorů se zaměřením na osoby s Alzheimerovou chorobou. V průběhu rekonstrukce objektu budeme připravovat podklady nezbytné pro registraci sociální služby tak, aby byly dodrženy podmínky pro poskytování sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem dle ust. zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách §79 – podmínky registrace, a §49, §50.
 • PPCG v případě realizace prodeje zajistí udržitelnost shora uvedených služeb pro seniory po dobu minimálně 20 ti let po provedení rekonstrukce objektu, respektive při získání prostředků ze strany MPSV bude minimální udržitelnost projektu dána podmínkami získání dotace.

Realizace výstavby

Financování stavby:

 • stavba bude financována částečně z prostředků MPSV a částečně z vlastních zdrojů

Realizace:
V roce 2020

 • Odkup nemovitosti
 • Změna vlastníka nemovitosti v katastru nemovitostí
 • Zpracování projektu a jeho úprava pro potřeby DS k stavebnímu povolení

V roce 2021

 • Vydání stavebního povolení
 • Vypracování prováděcí dokumentace, která bude v souladu s doporučeným postupem MPSV č.2/2016 MTS
 • Registrace žádosti o dotaci
 • Přiznání dotace
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby

V roce 2021/2022

 • Realizace výstavby.

Rok 2023

 • Kolaudace a uvedení do provozu.

Ekonomické krytí

 • Objem investičních nákladů na výstavbu DS, pokud tyto budou realizovány z výzvy MPSV umožní udržitelnost regulovaných cen dle platných předpisů, zachování takové cenové hladiny, jako je tomu u Domovů, které jsou příspěvkovou organizací města či kraje. Využití finančních prostředků MPSV jako investice do objektu, je zárukou provozu zamýšlené, cenově regulované služby po dobu min. 20 ti let.
 • Základním principem je, že provoz zařízení je nejrentabilnější, pokud se v něm provozuje co nejméně druhů sociálních služeb a současně se počet lůžek blíží počtu 80 až 90 lůžek. Z těchto důvodů plánujeme zřídit v poměru 2:1 lůžka pro seniory s ALCH a lůžka pro seniory.

Časový harmonogram

V roce 2020

 • Odkup nemovitosti
 • Změna vlastníka nemovitosti v katastru nemovitostí
 • Zpracování projektu a jeho úprava pro potřeby DS k stavebnímu povolení

V roce 2021

 • Vydání stavebního povolení
 • Vypracování prováděcí dokumentace, která bude v souladu s doporučeným postupem MPSV č.2/2016 MTS
 • Registrace žádosti o dotaci
 • Přiznání dotace
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby

V roce 2021/2022

 • Realizace výstavby.

Rok 2023

 • Kolaudace a uvedení do provozu.

Pozitiva pro město

 • Jako nesporné pozitivum pro město Jablonec nad Nisou je možnost umístění jeho obyvatel do domova seniorů za regulovanou cenu.
 • Domov bude mít licenci na poskytování zamýšlené služby, část investice bude poskytnuta z peněz MPSV, tak bude kvalita služeb pod trvalým dohledem.
 • Kladem je, že dojde k rekonstrukci zanedbaného objektu a tento bude smysluplně využit pro občany Jablonce nad Nisou
 • Nesporné plus je vznik nových pracovních míst a to v počtu cca 60-65.
 • Při provozu bude možno efektivně nastavit spolupráci s nemocnicí Jablonec nad Nisou a to v oblasti stravování a praní prádla.
 • Předpokládáme, že k běžné údržbě a provozu „Domova“ budou využity služby místních podnikatelů.