Projekt LOMNICE

Domov Lomnice

 • Záměr výstavby Domova seniorů a Domova se zvláštním režimem v Lomnici nad Popelkou (dále jen DS) vychází z analýzy stavu potřebnosti míst pro seniory a seniory s ALCH. Potřebnost nových míst je viditelná i ze Střednědobého plánu sociálních služeb Libereckého kraje a velmi kladného přístupu samosprávy města Lomnice nad Popelkou. Z uvedeného je možné dovodit, že stávající počet míst v domovech seniorů v daném místě neodpovídá potřebám ve střednědobém výhledu.
 • Dle ohlasů, které jsme zaznamenali, jsme přesvědčeni o logičnosti a smysluplnosti našeho návrhu projektu. Jsme přesvědčeni, že výstavba a následný provoz DS bude mít pozitivní ohlas u veřejnosti. Výstavbu DS vnímáme jako jednu z priorit občanů.

Rekapitulace dosud provedených činností

 • V r. 2014 jsme začali projednávat možnosti výstavby nového DS v lokalitě Lomnice nad Popelkou nebo rekonstrukce některého ze stávajících objektů v Lomnici nad Popelkou.
 • V roce 2015 jsme podali přihlášku do záměru obce na odkoupení pozemků od města Lomnice nad Popelkou, kde bude stavba realizována.
 • V lednu 2015 Zastupitelstvo města na svém zasedání schválilo prodej pozemků společnosti PPCG, SE.
 • V dubnu 2015 byla podepsána Smlouva o koupi pozemků.
 • V červenci 2015 byla naší společnosti předána zpracovaná dokumentace pro stavební povolení.
 • V srpnu 2015 PPCG, SE podala dokumentaci na úřad v Lomnici nad Popelkou k vydání stavebního povolení.
 • V lednu 2016 Stavební povolení nabylo právní moci a je vykonatelné.
 • V březnu 2016 byla podána žádost o dotaci na stavbu domova seniorů v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 113 310 – žádost byla neúspěšná.
 • V roce 2016 byly zrealizovány přípojky a areálové rozvody – zemní plyn, vodovod, kanalizace.

Plánované činnosti

 • Nová žádost o dotaci na stavbu domova seniorů bude podána v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310 v březnu 2017.
 • Do poloviny roku 2017 bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby v souladu s podmínkami programu 013 310, tak aby bylo možné začít čerpat případně přidělenou dotaci v souladu s podmínkami dotace.
 • září 2017 až konec roku 2018 – fyzická realizace stavby.
 • Kolaudace – únor 2019

Ekonomické důvody

 • Hlavní ekonomické důvody pro záměr vystavět Domov seniorů v Lomnici nad Popelkou jsou z hlediska žadatele následující:
 • Na prvním místě rozhodně stojí vysoká míra poptávky po podobné službě v rámci Libereckého kraje (viz. níže)
 • Dalším důvodem je podpora pro záměr jak ze strany města Lomnice nad Popelkou, tak ze strany Libereckého kraje
 • Za třetí ekonomický důvod lze považovat zisk pro záměr vhodného pozemku
 • Výstavba, jakož i provoz zařízení, v dané lokalitě bude s ohledem na místní životní náklady zcela jistě levnější, než by tomu bylo v ekonomicky silnějším regionu, či velkém městě
 • Nezanedbatelným benefitem pro budoucí klienty zařízení pak bude jeho umístění v čistém prostředí Podkrkonoší.
 • V neposlední řadě vznikne celá řada pracovních míst a dojde tak ke zlepšení zaměstnanosti v regionu Libereckého kraje.

Sociální důvody

Lomnicko, včetně spádových obcí, je členěno na 11 obcí, ve kterých žilo k roku 2016 celkem cca 9000 obyvatel (zdroj: Český statistický úřad).

V okrese Semily, kam patří i Lomnice nad Popelkou, žilo k roku 2016 celkem 12 tis. seniorů starších 65 let. (zdroj: statistický úřad).

I nadále se předpokládá nárůst osob v důchodovém věku, což ve spojení s prodlužováním věku povede ke stále se zvyšující potřebě zdravotní péče, pečovatelských a asistenčních služeb. Podle nejnovější projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050 vypracované Českým statistickým úřadem bude počet osob starších 65 let intenzivně přibývat, počet dětí naopak ubývat. Podle střední varianty projekce dojde do roku 2050 k více než ke zdvojnásobení počtu obyvatel ve věku nad 65 let, přičemž u nejstarších osob, tj. nad 85 let, dojde dokonce k zpětinásobení jejich dosavadního počtu.

Před definováním samotného investičního záměru byl proveden předběžný průzkum potřeby uvedeného zařízení v dané lokalitě.

V blízkosti Lomnice nad Popelkou se nachází několik obdobných zařízení:

 • Dům s pečovatelskou službou v obci Košťálov – do DPS jsou přijímáni občané jejichž zdravotní stav a věk jim umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách
 • Dům s pečovatelskou službou v obci Libštát – do DPS jsou přijímáni občané jejichž zdravotní stav a věk jim umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách
 • Dům s pečovatelskou službou ve městě Lomnice nad Popelkou – do DPS jsou přijímáni klienti, kteří pobírají starobní důchod, potřebují podporu v péči o vlastní osobu, výživu a domácnost, přičemž tuto jim nemohou poskytnout rodinní příslušníci

K domu s pečovatelskou službou je třeba dodat, že tyto obývají klienti, kteří nejsou cílovou skupinou pro naše zařízení. V domech s pečovatelskou službou se dovedou klienti o sebe starat sami a do zařízení přichází ve chvíli, kdy tuto schopnost již nemají. Proto předpokládáme spolupráci s těmito zařízeními ve smyslu možných přesunů klientů.

 • Sociální služby Semily – poskytovatel zajišťuje několik druhů sociálních služeb – domov pro seniory (služba určena pro osoby 60+ jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti a potřeby pravidelné pomoci), domov se zvláštním režimem (služba je určena osobám 55+ s některou z druhů demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka a zvýšení dohled z důvodu snížené soběstačnosti), odlehčovací službu (služba je určena pro osoby 50+, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního stavu o které je jinak pečováno doma v přirozeném prostředí, denní stacionář (služba umožňuje osobě 55+ podporu a pomoc v době, kdy jí nemůže být zajištěna péče v domácím prostředí) a pečovatelskou službu.Ústav Sociálních Služeb Města Nové Paky – poskytuje rezidenční služby seniorům od 65 let věku, kteří již nezvládají samostatný život ve své domácnosti ani za pomoci rodiny a dalších návazných sociálních služeb (terénní pečovatelské služby, Domácí péče atd.)

Výše uvedená zařízení jsou nedostatečná svoji kapacitou v dané lokalitě pro umístění seniorů, kteří péči v uvažovaném zařízení potřebují. Výše uvedená zařízení jsou regionálně nejbližšími k plánovanému Domovu seniorů v Lomnici nad Popelkou. Na základě Analýzy skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů která konstatuje, že pokrytí území sociálními službami pro tuto cílovou skupinu je nestejnoměrné, a že častým negativním jevem je nedostatečná dostupnost těchto služeb z okrajových částí území, kdy služby jsou často koncentrovány do hlavních center a další vznikají v přímé vazbě na již existující poskytovatele, bylo přistoupeno k tomuto záměru. Důraz bude kladen na spolupráci s rodinnými příslušníky uživatelů sociálních služeb. Hlavním smyslem bude vybudování systému péče a prostředí služeb pro seniory, tak aby naplňovaly práva a potřeby uživatelů.

Projektový záměr je podporován vedením města Lomnice nad Popelkou a je v souladu s potřebností služeb ve městě, včetně Komunitního plánu sociálních služeb ORP Semily 2016 – 2020 (7 Návrhová část, 7.1 Vymezení priorit , aktivit a opatření, 7.2.2 Vznik nových sociálních služeb – Vznik domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Lomnici nad Popelkou)

Soulad projektu se strategickými cíli Libereckého kraje

Vytvoření/rozšíření stávající sítě služeb pro seniory, dodržování standardů kvality, de-institucionalizace a humanizace prostředí (Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014 – 2017)

Zlepšení rovnoměrného pokrytí území Libereckého kraje sítí dostupných a navazujících sociálních služeb reagujících na vývoj poptávky v souvislosti s měnícími se potřebami uživatelů.

 

Realizace výstavby a financování

stavba bude financována částečně z dotací MPSV a částečně z vlastních prostředků. Částečná dotace umožní zachování regulovaných cen v Domově.

Rok 2015

 • Nemovitost byla odkoupena.
 • Dokumentace pro stavební povolení byla doložena ke schválení.
 • Připravují se podmínky pro zpracování prováděcí dokumentace.
 • Předpokládá se vydání stavebního povolení

Rok 2016

 • Stavební povolení nabylo právní moci a je vykonatelné.
 • Vypracování prováděcí dokumentace, která bude v souladu s doporučeným postupem MPSV č.2/2016 MTS
 • Zrealizovaní přípojek – zemní plyn, elektrika a kanalizace

Rok 2017/2018

 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Fyzická realizace výstavby.

Rok 2019

 • Kolaudace a uvedení do provozu.

Pozitiva pro město

 • Jako nesporné pozitivum pro město Lomnice nad Popelkou je možnost umístění jeho obyvatel do Domova seniorů za regulovanou cenu.
 • Domov bude mít registraci na poskytování zamýšlené služby, část investice bude poskytnuta z peněz MPSV, tak bude kvalita služeb pod trvalým dohledem.
 • Nesporné plus je vznik nových pracovních míst a to v počtu cca 55-60.
 • Předpokládáme, že k běžnému provozu a údržbě „domova“ budou využity služby místních drobných podnikatelů.